Blog

Het rekenwerk van de landmeter

Wat een kaart visueel aantrekkelijk maakt zijn de kleuren, de gebruikte symbolen, de tekeningen, de versieringen, gaande van een gebouw met de onooglijkste details tot een een rijkelijk versierde windroos. De kleuren (groen voor weide, blauw voor zee) en symbolen maken ze het voor de raadpleger van de kaart makkelijker om zich een voorstelling te maken van het landschap en de streek die wordt afgebeeld. Bovendien waren kaarten aanvankelijk ook niet bedoeld om er de weg mee te zoeken: hoe mooier geïllustreerd en gekleurd ze waren, hoe exclusiever ze oogden en hoe duurder ze konden verkocht aan een selectief publiek. Ze werden ook gebundeld in met leer ingebonden boeken: de atlas.

Niet-ingekleurde en niet-versierde kaarten zijn visueel minder aantrekkelijk en kregen daarom ook minder aandacht. Maar daarom zijn ze niet minder interessant. Terwijl atlassen en kaarten met een grote schaal in de eerste plaats de bedoeling hebben verre streken en landen naar de lezer te brengen, kunnen kaarten met een kleinere schaal wél gebruikt worden om een bepaald stuk land te situeren of de oppervlakte ervan te bepalen. Ze bevatten dus heel wat interessante informatie voor de onderzoeker.

In het kader van mijn licentiaatsverhandeling over de 17de eeuwse landmetersfamilie De Bersacques merkte ik voor de eerste keer wat een schat van informatie zo’n kleinschalige kaart of de in een landboek(je) van een heerlijkheid of parochie gebundelde kaarten kan of kunnen bieden. Op de kladkaarten en schetsen die de landmeter maakte staan vaak gegevens over de opmeting. Soms verdwenen deze omdat de netkaart op het klad werd gemaakt en de opdrachtgever was uiteraard enkel geïnteresseerd in het eindresultaat, niet in de weg waarlangs de landmeter tot dat resultaat was gekomen. Sommige landmeters kozen er echter niet voor om hun netkaart over de kladkaart te maken, maar begonnen liever opnieuw van nul. De kans op tekenfouten was daar ongetwijfeld groter door, maar ze konden hun kladkaarten en -schetsen wel afzonderlijk bewaren voor het geval er een nieuwe kaart uit dezelfde schets moest worden geproduceerd. Voor de onderzoeker heeft dat als bijkomend voordeel dat de manier waarop een kaart tot stand kwam beter kan worden bestudeerd.

Toen een collega me onlangs liet weten dat hij worstelde met de omrekening van enkele oppervlakte maten op een schetskaart van enkele percelen grond van de abdij Ter Duinen uit Koksijde, was ik meteen geboeid. Het kaartje vertoonde een aantal typische kenmerken van een kladopmeting. Bij een aantal percelen staan lengtematen, de berekeningen van de oppervlakte en een totale oppervlakte in twee verschillende oppervlaktematen. Hoe ging de landmeter te werk?

Ik neem perceel 9 als voorbeeld. Het perceel heeft een grillige vorm, waardoor de oppervlakte niet gemakkelijk te berekenen is. De landmeter maakt daarom gebruik van loodlijnen, die het perceel in zes verschillende stukken delen. Hij gaat die dan één voor één berekenen. We beginnen met het bovenste en grootste, rechthoekige stuk. Daarvan tellen we de lengtes van de beide korte zijden samen: 125+(20+70)=215. Dat getal vermenigvuldigen we met de lengte van de lange zijde (25+255+102=382) om een totaal van 82.130 te bekomen. Tenslotte delen we dit getal door twee, waardoor een eindtotaal van 41.065 wordt bekomen. De lengtemaat is de Kortrijkse kleine roede van 2,976 meter. De oppervlaktemaat is de oppervlakteroede van 0,0008856 hectare. Pas op, de landmeter gebruikt geen komma’s: waar 41.065 staat, hoor je 410,65 oppervlakteroeden te lezen. We meten op dezelfde manier de andere stukken, te beginnen met de kleine driehoek rechtsboven naast het grote rechthoekige stuk: (20×70):2=7,00 roeden. Het stuk daaronder: ((10+70)x70):2=28,00 roeden. Het kleine langwerpige stuk helemaal links onderaan: ((22+25)x100):2=23,50 roeden. Het rechthoekige stuk daar rechts naast: ((100+95)x255):2=248,625. En tenslotte, rechts daarvan, het laatste, grillig gevormde stuk: ((102+10+45)x95):2=74,575. De totale oppervlakte van de zes stukken (of van perceel 9) is 792,35 roeden (of 0,7017051 hectare).

De 17de eeuwse landmeter gebruikte dus een variant op de formule om de oppervlakte van een trapezium (meetkundige figuur) te berekenen: [(basis1 + basis2) x hoogte]:2. Het spreekt vanzelf dat er op deze manier heel wat fouten in de opmeting slopen. De hoogtelijnen (één van de zijden) waren namelijk niet steeds correct getrokken. En sommige stukken bleven zo grillig dat ze niets meer met een trapezium gemeen hadden: toch werden door de grote percelen op te delen in kleinere stukken, de grootste afwijkingen afgevlakt. Bovendien klopten, zeker in heuvelachtige landschappen, de lengtematen niet meer omdat er door de hellingsgraad een te grote lengte werd opgemeten (er werd namelijk een simpele ketting – een soort meetlat – op de grond gelegd). Toch – zo blijkt uit latere berekeningen – waren de afwijkingen niet buitensporig en waren dit soort kleine kaarten merkwaardig accuraat.

Work in progress: het landboek

Pre-kadastrale landboeken van prochies zijn werkdocumenten. Op veel landboeken is dat ook visueel zichtbaar: er zijn notities aangebracht, de kaarten zijn slordig en zitten vaak los in het boek, de kaft toont duidelijk sporen van hergebruik. Dat onderscheid hen vaak van de landboeken die in opdracht van private eigenaars zijn gemaakt, zoals abdijen of edellieden. Voor hen was het landboek een pronkstuk en er werd dan ook kosten noch moeite gespaard om er de rijkdom van de opdrachtgever mee te tonen: ze werden voorzien van een dikke lederen band, soms zelfs van een slot en de kaarten werden gekleurd en rijk versierd met opzichtige windrozen en details in de kantlijn en op de kaart zelf. Dorpsheerlijkheden en wereldlijke overheden hadden die luxe niet. Voor hen hadden de landboeken maar één doel: hen in staat stellen zoveel mogelijk belastinggelden innen. Het was dan ook noodzakelijk de gronden zo goed mogelijk op te meten en toe te laten meteen hun eigenaar op te sporen. Er werden vaak notities op aangebracht en de kaarten waren van ondergeschikt belang.

Het landboek van Leffinge is een prachtig voorbeeld van zo’n landboek. Het bestaat uit zeven delen, opgemaakt door landmeter Donche tussen 1778 en 1781. Op elk deel wordt dan nog eens vermeld dat het tussen 1815 en 1823 werd verbeterd door landmeter J. de Roo, net voor de totstandkoming van het kadaster van het Koninkrijk der Nederlanden (waarvan de eerste grondvesten door het Franse Keizerrijk werden gelegd). In het eerste deel zijn de 12 kaarten gekleurd, op de loszittende overzichtskaart na). Ook in het tweede deel zitten nog 6 gekleurde kaarten, maar vanaf het derde deel zijn de kaarten ongekleurd, zitten ze los of ontbreken ze. Sommige zijn duidelijk kladkaarten, met de oppervlakteberekeningen er nog op vermeld. Alle delen hebben een goedkope kaft en hier en daar zijn notities ter correctie aangebracht. Het lijkt er sterk op dat landmeter Donche zijn opdracht niet heeft voltooid. Wat daarvan de reden mag zijn is onduidelijk, maar dat de prochie geen nieuwe landmeter inschakelde om het werk te voltooien, doet vermoeden dat geldgebrek er is mee te maken heeft.

Onder: enkele pagina’s uit de diverse delen van het landboek, met de loszittende overzichtskaart in het eerste deel, en de kaarten van het 8ste, 22ste en 43ste begin (kanton), waarbij de eerste gekleurd, de tweede ongekleurd en de derde een loszittende schets is.

Landboeken in kaart gebracht

Landboeken zijn bijzonder belangrijke bronnen voor historisch onderzoek. In veel kasselrijen (in feite de provincies van vroeger) werd de opmaak ervan bevolen. Je kan er in dit geval dan ook van aan dat er minstens twee exemplaren werden gemaakt, die door de besturen (lokaal en kasselrij) met zorg werden bewaard. Nadat hun nut weg deemsterde na het ontstaan van het modern kadaster onder het regime van Napoleon Bonaparte en de verwaarlozing van lokale en regionale archieven zijn ze verspreid geraakt. Ik wil ze graag voor het onderzoek weer ‘zichtbaar’ maken, en welke manier is beter geschikt dan een kaart? Je kan vanaf nu via een Google-kaart zien of er van je (deel)gemeente nog zo’n landboek is bewaard: EasyMapmaker-kaart landboeken

Zodra ik een nieuw landboek beschreven heb, dat wil zeggen, de belangrijkste data heb gevonden (vervaardiger(s), aantal kaarten, aantal percelen, datum van aflevering en vindplaats), zullen deze gegevens ingevoerd worden op deze kaart. Je kan het dus steeds via deze link blijven volgen.

Het is een stille droom om dit niet enkel voor West-Vlaanderen (te beginnen met de kasselrij Kortrijk) te doen, maar voor het hele land. Hulp en tips zijn dus meer dan welkom.

De Westvlaamse kadastrale leggers van P.C. Popp

Vanaf 1850 begon Philip Christiaen Popp (1805-1879), oprichter van de liberale krant Journal de Bruges met het uitgeven van kadasterplannen van Belgische steden en gemeenten. Voor veel geschied- en heemkundige onderzoekers hebben de kaarten en bijhorende leggers geen geheimen meer. Toch is vaak een moeilijke opgave in de leggers te zoeken, gezien de gegevens zich tot één gemeente beperken en de leggers, door de tijdsdruk die Popp duidelijk parten speelde, vrij veel fouten bevatten. Met de hulp van talrijke heemkringen uit de provincie ben ik dan ook begonnen om de data uit de leggers na te zien en in een excel-spreadsheet in te voeren. In de volledige traditie van Popp, een meer ambitieuze dan realistische taak, maar ongetwijfeld kunnen hiervoor meer geïnteresseerden geïnspireerd worden. Vooralsnog zijn de leggers van de gemeenten Anzegem, Deerlijk, Geluwe, Ingooigem, Marke en Vichte ingevoerd. Je kan de data raadplegen op onze Google-drive.

IMG_1465

De ommelopers van Bekegem

Een ommeloper is een bijzonder type landboek. Ook zij werden opgesteld met het oog op het innen van een grondbelasting, maar hier is deze niet ten bate van de algemene belastingen en onkosten van een bepaalde parochie of heerlijkheid, maar wordt de opbrengst gebruikt voor onderhouds- en herstellingswerken aan afwatering en bedijking. Deze zaken waren in Kust-Vlaanderen sinds de dertiende eeuw toevertrouwd aan autonome lokale besturen, die we vandaag met de term ‘polders en wateringen aanduiden’. Reeds in de veertiende en vijftiende eeuw werden door die polders en wateringen op grote schaal overzichten van grondeigenaars en grondbezit binnen hun respectievelijke territorium vervaardigd: veel van de oudste landboeken zijn dan ook landboeken. (Tim SOENS, Ommelopers: een middeleeuws ‘kadaster’ voor polders en wateringen in Kust-Vlaanderen, in: Pieter BEYLS, Ex Cultura Abundantia. Onderzoeksgids van Oost-Vlaamse landboeken, prijzijboeken, gebruikboeken, ommelopers en bijbehorende kaarten, 2015, p.83)

Voor Bekegem – tegenwoordig een deelgemeente van Ichtegem – heeft Etienne Sierens heeft een aantal van de ommelopers grondig bestudeerd. Het resultaat daarvan kan je terugvinden op de webpagina van Bekegems Erfgoed. Landmeter Roeland Meijaert mat rond 1698 gronden van de watering van Gistel-Oost-over-de-Waere ‘en daarbuiten’ in Bekegem op: in feite werd daarmee het grondgebied van de prochie volledig opgetekend, uitgezonderd de ‘woeste gronden’ (een deel van de huidige deelgemeente was nog niet ontgonnen). Het resultaat is een aantal ommelopers, waarvan sommigen werden bewerkt en aangevuld tot het midden van de 18de eeuw (een exemplaar in de Verzameling Peper in het Brugse Rijksarchief) en andere gekopieerd (een exemplaar in het archief van het Brugse Vrije is duidelijk een kopie van landmeter Philips Drubbele uit 1725 van een origineel exemplaar van Meijaert dat zich in het gemeentearchief van Bekegem bevindt). De diverse ommelopers zijn in feite diverse puzzelstukjes van een totaal overzicht van het grondbezit in een klein polderdorp. Etienne Sierens gaf alvast al een aanzet om de puzzelstukjes in elkaar te leggen. Een mooi voorbeeld van lokaal landschaps-historisch onderzoek.

IMG_2639

 

Wie zoekt die vindt

Het klassieke landboek is een register van alle percelen in een bepaalde geografische entiteit. In geval dit een private eigenaar is, zoals een abdij of een rijke grootgrondbezitter, betreft dit uiteraard enkel haar of zijn bezittingen. In geval het een prochie (wereldlijke parochie) of dorp betreft – wat ons in het bijzonder interesseert – wordt het volledige grondgebied van die parochie opgemeten en opgeschreven, de spreekwoordelijke uitzondering niet te nagesproken.

In het register worden de percelen genoteerd per nummer. Vaak wordt de prochie opgedeeld in kantons, wijken of gemeten, de latere kadastrale secties. Per sectie worden de percelen in een bepaalde volgorde genoteerd, vaak in tegenwijzerzin, al is dat afhankelijk van de soms bijzondere vorm van de secties. In zo’n register vind je dan (vrij) snel een bepaald perceel terug, zeker wanneer er een kaart bij werd gemaakt. Minder makkelijk is om een bepaalde eigenaar of pachter terug te vinden. Die laatsten worden niet steeds vermeld. Eigenaars worden soms in het vet in de kantlijn vermeld. In enkele gevallen worden nieuwe eigenaars ook vermeld: de oude eigenaar wordt dan geschrapt in de tekst (of kantlijn) en de nieuwe er onder of boven genoteerd.

Er zijn uiteraard uitzonderingen, zoals bij het landboek van Tiegem, waar in twee afzonderlijke registers zowel een index (tabel) van eigenaren als van percelen wordt genoteerd.

Maar in de meeste gevallen is de vorser die op zoek gaat naar een overzicht van eigenaars of pachters afhankelijk van de vrijwilliger die het register heeft overgetikt in een excel-sheet of een word-document. Gelukkig zijn er veel heemkundige kringen en heemkundigen die van de voordelen van een dergelijke ontsluiting overtuigd zijn.

Verborgen grenzen

Landmeter Valerianus de Veughel, afkomstig uit Bissegem, meet in de zomer van 1781, geholpen door sergent Jacques Staels en griffier Leonard Vuylsteke en baljuw, burgemeester en schepenen, de prochie Dottignies in het graafschap Vlaanderen op. Hij zal zijn werk echter pas op 14 juli 1790 afleveren.

Het landboek van Dottignies-Vlaams draagt met de titel Terrier du village de Dottignies en Flandre, chastellenie de Courtray, contenant les grandeurs, tenants et abouts modernes de même que les noms des propriétarires respectifs des fermes, censes, lieumasnoirs, verges, jardins, bois et prairies dudit village conforme à l’arpente de ce fait en mesure de Courtray par le soussigné Valerianus de Veughel, arpenteur et priseur juré de la dite châtellenie de Courtray, résidant à Belleghem.

De relatief onbekende De Veughel was niet de eerste landmeter die de opdracht tot het opmeten van Dottignies had gekregen. Al in 1761, volgend op de decreten van 1753 en 1755, was landmeter Jean-Baptiste Holvoet aanzocht om het dorp op te meten. Om ons onbekende redenen vertrouwt de wet van Dottignies en het hoofdcollege van de kasselrij Kortrijk de opdracht vijftien jaar later toe aan De Veughel in 1776. Zelf zal hem dat dan nog eens zoveel jaren kosten voor hij een resultaat kan neerleggen dat voor alle betrokkenen aanvaardbaar is.

Dottignies is dat ook een bijzonder geval. Delen van de prochie vielen namelijk onder het Doornikse, andere onder het graafschap Vlaanderen (en deze laatste konden dan nog administratief onder de kasselrij Kortrijk of de kasselrij Rijssel vallen). Pas met de overeenkomsten van 16 mei 1769 en 18 november 1779 werd de grens tussen het koninkrijk Frankrijk (Rijsselse) en de Oostenrijkse Nederlanden (het Doornikse en het graafschap Vlaanderen) vastgelegd. Tot 1769 lag er een Franse enclave in Dottignies: ze werd daarna Oostenrijks en meteen ook geïntegreerd in het Doornikse. De noodzaak om zich te beperken tot het grondgebied dat van het graafschap Vlaanderen afhing dwong landmeter De Veughel en griffier Vuylsteke exacte ligging van de grens tussen Vlaanderen en het Doornikse te onderzoeken (inclusief de ligging van het oude gebied dat afhankelijk van Rijssel was). Dat maakt het de geïnteresseerde onderzoeker ook mogelijk om – zonder al te veel hindernissen – de hele grens uit te tekenen. Alle 1.273 beschrijvingen in landboek – uitgetekend op zeven kaarten – komen overeen met een stuk grond in het deel van de prochie Dottignies die tot Vlaanderen behoort.

Dottignies.png(uit: Claude Depauw, Des plan manuscrits d’avant 1790 ce que n’a pas dit le catalogue, in: Mémoires de la société d’histoire de Mouscron et de la région, XV/1993, p.9-36)

Brugge in oude kaarten

Steden zijn wellicht het vaakst in kaarten afgebeeld. Stadskaarten hadden een ander doel dat pre-kadastrale kaarten en goederenregisters (zoels landboeken), maar zijn daarom niet minder interessant. Voor de stadsgeschiedenis zijn ze zelfs onontbeerlijk. Ze kunnen de onderzoeker vertellen hoe een stad groeide en kromp en hoe het uitzicht van de stad door de eeuwen heen veranderde.

Het historisch geoloket Kaart en Huis Brugge brengt gegevens van het vroegere Huizenonderzoek Brugge, een initiatief van Erfgoedcel Brugge, het stadsarchief Brugge, het Bruggemuseum, Raakvlak en de Dienst Monumentenzorg en Erfgoedzaken samen.

Het geoloket is volgestouwd met historische data, gekoppeld aan de actuele situaties en oude kaarten zoals de kaart (uit 1562) van Marcus Gerards gecombineerd met informatie over de stedelijke ruimte tijdens de middeleeuwen.

Je kan er tientallen andere historische kaarten van Brugge en omliggende gemeentes met elkaar vergelijken, rustig snuffelen tussen de middeleeuwse straten en pleinen, of meer informatie opzoeken over de geschiedenis van Brugse huizen en hun omgeving. Er zijn gegevens aanwezig van uit de registers van de Zestendelen (registers met prekadastrale gegevens uit de middeleeuwen) of het oud kadaster van de stad. De historische kaarten zijn afkomstig uit verschillende eeuwen en zijn te vinden op de website van Kaart en Huis.

Brugge.stadsplan_17de_eeuw

(met dank aan de vlog http://www.cultuurinbeeld.be)

De twee landboeken van Gullegem

Een aandachtig onderzoeker heeft wellicht al opgemerkt dat van sommige prochies twee landboeken zijn gemaakt. Ik heb het hier niet over de kopieën van landboeken die naar het kasselrijbestuur diende gestuurd of over eventuele hernieuwingen van oudere landboeken. Van enkele prochies is de opmeting van het grondgebied echter verdeeld over twee landboeken, die niet noodzakelijk in hetzelfde jaar zijn opgemaakt. Het gaat hier om prochies die in twee of meer kasselrijen liggen, zoals Waregem of Heestert. Er wordt dan gesproken over Heestert-Kortrijks of Heestert-Oudenaards. In bijzondere gevallen, zoals bij Spierre, is er zelfs een verdeling over twee koninkrijken in Spierre-Frans en Spierre-Vlaams (Spaans of Oostenrijks).

Maar ook te Gullegem is het grondgebied over twee landboeken verdeeld. Nochtans is deze prochie helemaal niet verdeeld over twee kasselrijen. De scheiding van de prochie in twee afzonderlijke entiteiten is dan ook een bijzonder geval. In 1740 ijverde de heer van Terschueren met steun van de prelaat van de Sint-Maartensabdij uit Doornik voor de verzelfstandiging van de parochie Winkel-Kapelle, aanvankelijk een gehucht van Gullegem. Na veel moeilijkheden waaronder processen voor het Hoog Gerechtshof te Mechelen en voor het Parlement te Douai krijgt hij zijn zin en wordt de parochie in 1747 officieel opgericht door de bisschop van Doornik opgericht. Een kerk, gewijd aan Sint-Elooi, zal pas in 1758 worden voltooid (een eerste pastoor wordt zelfs pas in 1772 benoemd). Administratief blijft de nieuwe parochie wel nog onder Gullegem ressorteren en werd ze bestuurd door een ‘beheerder’. Pas na de Franse Revolutie wordt Sint-Eloois-Winkel een zelfstandige gemeente en zal ze een burgemeester krijgen. Tegenwoordig is Gullegem deel van Wevelgem en Sint-Eloois-Winkel van Ledegem.

De schizofrene situatie rond het bestuur van Gullegem komt tot uiting in het bestaan van twee opmetingen, allebei op vraag van de hooftmannen en regierders van de prochie van 18 oktober 1705 opgemaakt. Beide landboeken dragen bovendien de titel Lantbouck der prochie van gulleghem dragen. Hoewel de afscheiding van Winkel-Kapelle (Sint-Eloois-Winkel) nog een halve eeuw op zich zal laten wachten en de naam van de toekomstige parochie zelfs niet wordt vermeld, was er toch al een duidelijke bestuurlijke scheiding tussen Zuid-Gullegem (= Gullegem) en Noord-Gullegem (=Sint-Eloois-Winkel), die ook wordt erkend door het kasselrijbestuur.

IMG_7680

Het landboek van Gullegem (het zuidelijk gedeelte) is van de hand van Francis Joris Gheijsen, landmeter van de stad en roede Menen. Het bevat de groote van alle de landen gheleghen op den zuijt cante vande prochie tot de steenbeke en beschrijft 1.201 percelen, verdeeld over drie kantons, waarvan het noordelijkste grenst aan het gescheide van dese prochie. Achteraan is een tafel van eigenaars toegevoegd. Er is ook een slordige, weinig fraaie figuratieve kaart ingevoegd. Het landboek van Sint-Eloois-Winkel (het noordelijk gedeelte) beschrijft de grootte van alle de landen [gheleghen op den] noortcant vande selve prochie in 1.131 percelen, verdeeld over drie kantons. Het werd gemaakt door Jacobus de Fraeije, landmeter van de stad en roede Menen. De kaarten zijn zoek en het is in een slechte staat (al kan een dankzij heemkring De Meiboom een kopie worden geraadpleegd). Net als het landboek van het noordelijk deel bevat het aanvullingen en correcties uit 1771. Opvallend is nog dat beide landboeken door dezelfde bestuurders, met name Marijn van Dommele, Maximiliaen van Ackere en Jan dele Forterie en door Jan Parmentier, J. de Fraeije, en F.J. Gheijsen als getuige zijn ondertekend. Beide landmeters hebben dus hun goedkeuring gehecht aan het landboek van de andere, wat doet vermoeden dat de opdracht voor de opmeting van de prochie samen aan de twee landmeters is toegewezen. Misschien hebben zij dat zelf beslist dat de éne het noordelijk deel en de andere het zuidelijke deel voor zich zou nemen. Misschien betaalt de heer van Terschueren of een andere vermogende Winkelnaar mee voor de opmaak van de opmeting, op voorwaarde dat er een afzonderlijk landboek komt voor het noordelijk deel van Gullegem. Al zijn dat enkel hypotheses. In elk geval leverde het twee interessante zowel als merkwaardige landboeken op, waarvan de ontstaansgeschiedenis zeker een onderzoek waard is.

IMG_7674

(met dank aan Geert Vermaut voor de geschiedenis van Sint-Eloois-Winkel)

West-Vlaanderen opgemeten

Hoe kan de aanwezigheid van landboeken beter uitgedrukt worden dan door middel van een kaart?

Alle door mijzelf (al dan niet met hulp van anderen) gedocumenteerde landboeken zullen op onderstaande kaart weergegeven worden. Veel data zijn al in mijn bezit, maar nog niet verwerkt, zodat de kaart nog wat ‘leeg’ is. Ik hoop hier snel verandering in te kunnen brengen. Regelmatig zal de kaart vernieuwd worden.

Het ingekleurde grondgebied werd in de achttiende eeuw opgemeten. Wat groen is ook (deels) bewaard, wat geel is kan je enkel in kladversie vinden, wat rood is ging (al dan niet permanent) verloren.

kaartwvl_nieuwkopie_werkversie1